Producent baterii kondensatorów

Stawiamy na rozwój

Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc oraz organizując konferencje i wykłady branżowe...

Producent baterii kondensatorów

Zakres świadczonych usług

- Analiza parametrów sieci
- Pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych...

Moc pozorna, czynna i bierna a kompensacja mocy biernej

Jednym z parametrów określających szybkość przesyłu energii elektrycznej jest moc pozorna. W obwodach jednofazowych prądu przemiennego jest ona określona zależnością S=VI (V to wartość skuteczna napięcia, I to wartość skuteczna prądu).

Moc pozorną można rozłożyć zgodnie z zależnością S2=P2+Q2 na dwa składniki: moc czynną P związaną z nieodwracalnym przepływem energii do odbiornika oraz moc bierną Q pobieraną przez odbiorniki, które oprócz rezystancji R posiadają także niezerową reaktancję X (indukcyjną lub pojemnościową).

Przesunięcie fazowe prądu względem napięcia powoduje, że część prądu nie jest zamieniana na użyteczną pracę (np. pracę mechaniczną w silnikach). Na użyteczną pracę przekłada się jedynie składowa prądu zgodna w fazie z napięciem. Składowa ta określa moc czynną P. Pokazano to na wykresie wskazowym (rys. 1).

Składowa prądu prostopadła do wskazu napięcia, związana z mocą bierną Q, nie bierze udziału w wytwarzaniu użytecznej pracy, lecz zwiększa wartość skuteczną prądu przesyłanego do odbiornika (w odniesieniu do odbiornika pobierającego wyłącznie moc czynną o takiej samej wartości) i przyczynia się do powstawania strat w liniach przesyłowych.

Oferta

 

 

Wykres 1. (lewy) rozkład prądu I na składowe Izgodną w fazie ze wskazem napięcia i IX prostopadłą do wskazu napięcia;

Wykres 2. (prawy) rozkład mocy pozorne S na składowe czynną P oraz bierną Q. Linią kropkowaną pokazano wartość teoretycznie możliwej do przesłania mocy czynnej P w przypadku ograniczenia wartości mocy biernej Q aż do zera. φ jest kątem przesunięcia fazowego prądu względem napięcia.

Z konstrukcji systemu przesyłowego wynika obciążalność długotrwała, czyli maksymalna wartość skuteczna prądu, który przepływając przez system w sposób długotrwały nie wywołuje negatywnych skutków dla systemu (np. nie powoduje przegrzania linii). Przesyłanie mocy biernej ogranicza zatem wartość możliwej do przesłania mocy czynnej. Miarą zmniejszenia przesyłanej mocy względem teoretycznie możliwej do przesłania jest współczynnik mocy λ=P/S, który w najlepszym wypadku może osiągnąć wartość 1 gdy P=S. W miernikach i dokumentacji anglojęzycznej współczynnik mocy oznaczany jest jako PF (od ang. Power Factor). W obwodach jednofazowych prądu sinusoidalnego oraz trójfazowych obwodach prądu sinusoidalnego o symetrycznym zasilaniu i symetrycznym obciążeniu współczynnik mocy λ jest równy cos (φ), gdyż jedyną przyczyną obniżenia go poniżej wartości 1 jest przesunięcie fazowe φ prądu względem napięcia.

I właśnie z opisanym zjawiskiem wiąże się pojęcie kompensacji mocy biernej jako sposób poprawy współczynnika mocy czyli zmniejszenia strat przesyłowych. W najprostszym omawianym wypadku kompensacja mocy biernej polega na korygowaniu kąta przesunięcia fazowego za pomocą elementów reaktancyjnych przyłączonych najczęściej równolegle do odbiornika. Tak samo kompensujemy moc bierną w obwodach trójfazowych zrównoważonych (o symetrycznych napięciach zasilających i symetrycznym odbiorniku) prądu sinusoidalnego (o sinusoidalnych prądach i napięciach).

Pamiętać także należy, że w rzeczywistości występują również inne zjawiska powodujące dalsze zmniejszenie współczynnika mocy. Jednym z nich, występującym tylko w systemach wielofazowych, jest niezrównoważenie obwodu czyli niesymetria zasilania bądź obciążenia. Poprawa współczynnika mocy związana z tym zjawiskiem jest możliwa przez symetryzację odbiorników (na niesymetrię napięcia zasilającego zazwyczaj nie mamy wpływu). Odkształcenie napięć i prądów od sinusoidy, obserwowane w postaci obecności wyższych harmonicznych, jest kolejną przyczyną obniżenia współczynnika mocy. W celu poprawy współczynnika mocy wynikającego z odkształconych przebiegów stosuje się aktywne filtry harmonicznych.

Z punktu widzenia odbiorcy najbardziej istotnymi parametrami odbiornika jest moc, energia czynna i bierna gdyż stanowią one podstawę rozliczeń finansowych. Pomiar składników mocy pozwala na projektowanie oraz sterowanie urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz pozostałych niepożądanych składników mocy. Pomiar energii czynnej (czyli całki z mocy czynnej) odbywa się u wszystkich odbiorców. Pomiar energii biernej ma miejsce zazwyczaj u odbiorców takich jak np. zakłady przemysłowe posiadające wiele odbiorników o charakterze indukcyjnym (napędy), sklepy, biurowce, urzędy, obiekty handlowe, lotniska. Odbiorcy przemysłowi ponoszą dodatkowe opłaty za energię bierną, co motywuje do instalacji urządzeń kompensujących.

ANALIZA FAKTURY

Na pierwszy rzut okaz analiza rachunku za energię elektryczną może wydawać się bardzo kłopotliwa. Rozbudowane tabelki, mnóstwo cyfr i niezrozumiałych pozycji, które układają się w jedno: Wartość do zapłaty. Ale czy wiesz, za co tak naprawdę płacisz?

Dla większości z nas, najważniejszą częścią rachunku jest rozliczenie za okres od dnia / do dnia, w którym korzystaliśmy z prądu, i za który teraz musimy zapłacić. Z odczytaniem tej części faktury zapewne nikt nie ma problemu.

W firmach ponad umowny nadmiar pobieranej mocy biernej może skutkować naliczaniem opłat karnych, które nierzadko są jedną z najdroższych pozycji na fakturze.

Opłata za moc bierną (patrz faktura, poz.) – przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają energię do odbiorców, pobierają jednak dodatkowe opłaty dystrybucyjne w przypadku dostarczania im energii przy współczynniku mocy tg większym od tzw. wartości umownej tego współczynnika tg j0 (zazwyczaj przyjmuje się wartość tg = 0,4). W okresie rozliczeniowym opłacie podlega ponadumowny pobór energii biernej, określony jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika.

Opłaty za energię bierna to nie jedyny problem odbiorców. Nadmiar krążącej w układzie energii biernej wywołuje również szereg niekorzystnych zjawisk takich jak: zwiększone spadki napięć, nadmierne straty cieplne i rozgrzewanie odbiorników prądu czy zwiększony przepływy prądu.

Wymienione zjawiska pociąga za sobą zwiększone nakłady inwestycyjne oraz bieżące opłaty związane z zamawianiem dużego nadmiaru bezproduktywnej mocy (patrz faktura, poz.), stratami energii zamienianej na ciepło, przyspieszonym zużyciem i koniecznością częstszej wymiany sprzętu elektrycznego.

Urządzeniami, znajdujące się w zakładach, które generują moc bierną to przede wszystkim: silniki asynchroniczne, napędy obrabiarek, pomp, wentylatorów, sprężarek, suszarek, lodówek, przekształtniki, zasilacze, prostowniki, stabilizatory, falowniki, lampy wyładowcze, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe.

Moc bierna pojemnościowa (patrz faktura, poz.) – zagadnienie kompensacji mocy biernej pojemnościowej występuje najczęściej w zakładach, w których istnieją rozległe sieci kablowe oraz duże, niedociążone urządzenia UPS. Pobór mocy biernej pojemnościowej może być również efektem nieprawidłowo działającego układu kompensacji mocy biernej. Instalując dławik lub baterię dławików kompensacyjnych można ograniczyć koszty związane oddawaniem do systemu elektroenergetycznego energii biernej pojemnościowej.

Moc umowna a moc pobrana maksymalna (patrz faktura, poz.) – to pozycje na fakturze, którą również warto wziąć pod uwagę. W przypadku gdy moc pobrana jest większa od mocy umownej, wówczas naliczane są kary za przekroczenia. Jesteśmy w stanie pomóc w doborze optymalnej mocy umownej i tym samym zniwelować zbędne opłaty.

Oferta 

Ogólny zakres świadczonych usług

 • Analiza parametrów sieci
 • Pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych
 • Projekty baterii kondensatorów oraz odpowiedni dobór algorytmów i parametrów regulacji
 • Analiza harmonicznych w prądach i napięciach
 • Dostawa baterii kondensatorów dostosowanych do wymagań klienta
 • Montaż urządzeń do kompensacji
 • Projekty i realizacja filtrów absorbujących harmoniczne z sieci
 • Remonty i konserwacje istniejących systemów kompensacji mocy biernej
 • Optymalizacja starych układów kompensacji (zmiana konfiguracji, wymiana regulatora itp.)
 • Inne prace związane z energoelektroniką , automatyką i techniką pomiarową.

Stawiamy na rozwój…

Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc oraz organizując konferencje i wykłady branżowe.

W procesie produkcji wykorzystujemy doskonałej jakości podzespoły od sprawdzonych i znanych na rynku dostawców.

Prowadząc  działalność w tak wyspecjalizowanej dziedzinie wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia aparatury pomiarowo-rejestrującej.

Każdy klient jest dla nas ważny i do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Takie działanie umożliwia rozwiązywanie najbardziej zawiłych problemów.

Kompleksowa obsługa klientów – od pomiarów po montaż i uruchomienie urządzeń- znacznie skraca czas oczekiwania na rozwiązanie problemu, niweluje również istotne koszty zlecania prac/usług kolejnym podwykonawcom. 

Szeroka gama proponowanych produktów pozwala zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Nowoczesne, ekologiczne, próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR ® produkcji ALPES TECHNOLOGIES/ LEGRAND : Kondensatory ALPIVAR² to urządzenia w wykonaniu suchym, pokryte w warunkach próżniowych żywicą poliuretanową, tworzącą obudowę chroniąca je przed czynnikami zewnętrznymi. Posiadają potrójną ochronę elektryczną a ponadto charakteryzują się znakomitą wytrzymałością na przepięcia i wyładowania częściowe oraz o wiele dłuższą żywotnością od urządzeń konwencjonalnych.

Dane techniczne:

 
Rezystory rozładowcze Zamocowane wewnątrz, umożliwiają rozładowanie kondensatora po odłączeniu od sieci zgodnie z obowiązującymi normami (czas rozładowania 3 minuty). Współczynnik strat Wartość współczynnika strat wewnętrznych kondensatorów Alpivar² jest mniejsza niż 0,1 x 10-3. Taka wartość odpowiada mocy strat elektrycznych mniejszej niż 0,3 W na 1 kVAr, z uwzględnieniem strat na rezystorach rozładowczych. Pojemność Tolerancja wartości pojemności wynosi ± 5% pojemności znamionowej, Zastosowanie technologii próżniowej w procesie produkcyjnym, chroni przed dostaniem się powietrza do zwijek, zapewniając bardzo dobrą stabilność pojemności przez cały okres użytkowania kondensatorów Alpivar2. Maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,18 Un. Maksymalny dopuszczalny prąd: • Typ standardowy N: 1,3 In • Typ wzmocniony H: 1,5 InKlasa izolacji: • Wytrzymałość przy 50 Hz przez 1 min.: 6 kV • Wytrzymałość na udar 1,2/50 μsek.: 25 kV Normy : Kondensatory Alpivar² są zgodne z następującymi normami: • Norma francuska NF C 54 108 i 109 • Norma europejska EN 60831-1 i 2 • Norma międzynarodowa IEC 60831-1 i 2 • Norma kanadyjska CSA 22-2 Nr 190 • Badania zachowania się kondensatorów w końcowym okresie ich żywotności przeprowadzono w laboratoriach EDF i LCIE. z wynikiem pozytywnym. Parametry termiczne Kondensatory Alpivar² zostały zaprojektowane do stosowania w standardowej klasie temperatury obejmującej zakres: -25/+55ºC: • Temperatura maksymalna: 55ºC • Temperatura średnia w okresie 24 godz.: 45ºC • Średnia temperatura roczna: 35ºC 

Automatyczne baterie kondensatorów niskiego napięcia

Baterie BK-PAT są rozwiązaniem kompaktowym, o konstrukcji modułowej, łatwe do rozbudowy i konserwacji, dostosowane do różnych wymagań dzięki 3 wykonaniom: typ standardowy S, typ wzmocniony H i typ dławikowy SAH . Regulatory współczynnika mocy zastosowane w bateriach zapewniają łatwe uruchomienie i użytkowanie baterii. Baterie są umieszczane standardowo w szafach o klasie ochrony IP 315 do zabudowy wnętrzowej. Wykonujemy także baterie niestandardowe według indywidualnych wymagań klienta. ( możliwość rozbudowy urządzenia w przypadku planowanego zwiększenia mocy biernej baterii, doprowadzenie kabli od dołu , dobór stopniowania, gabarytów obudowy).

Baterie kondensatorów BK-PAT są bateriami automatycznymi, w których załączanie poszczególnych stopni kondensatorowych odbywa się za pośrednictwem styczników elektromechanicznych. Baterie są sterowane przez regulator współczynnika mocy zabudowany w obudowie: 

Akcesoria do baterii kondensatorów

Posiadamy w sprzedaży urządzenia znajdujące zastosowanie do budowy oraz remontu baterii kondensatorów. Między innymi są to:

 • regulatory mocy biernej DCRK 5, 7, 12 oraz DCRJ 8 i 12
 • styczniki przystosowane do załączania kondensatorów energetycznych typ BFK0910A, BFK1810A, BFK3800A, 11BF80K00
 • podstawy bezpiecznikowe wraz z wkładkami
 • transformatory separujące 400/230, 500/230
 • przekładniki prądowe
 • przekładniki sumujące

W nowoczesnych instalacjach elektrycznych coraz częściej stosuje się oświetlenie LED,  urządzenia UPS oraz korzysta się z innych odbiorów (głównie 1-fazowych) wyposażonych w zasilacze prądu stałego,co  jest przyczyną pojawiania się w sieci odbiorczej mocy pojemnościowej. Jeśli w sieci odbiorczej występują również urządzenia o charakterze indukcyjnym (np. lodówki, klimatyzacja), następuje pobór mocy indukcyjnej. To skutkuje asymetrią obciążenia, która może dotyczyć nie tylko wartości mocy ale również jej charakteru (indukcyjna lub pojemnościowa), jak również dużą dynamiką zmian w zależności od pory dnia roku. Z tego powodu, tradycyjne kompensatory mocy biernej oparte na stycznikach, dławikach kompensacyjnych i kondensatorach mogą okazać się nieskuteczne w całkowitym wyeliminowaniu opłat z tytułu poboru energii biernej.Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zastosowanie elektronicznego kompensatora z bezstopniową regulacją mocy o charakterze jak i indukcyjnym tak i pojemnościowym niezależnie dla każdej z faz.Dzięki temu w obiektach o bardzo dużej dynamice zmian możemy osiągnąć ustalony współczynnik mocy i możemy uniknąć wszystkich opłat za energię bierną.

Podstawowe cechy kompensatora elektronicznego.

 • Kompensacja indukcyjnej i pojemnościowej mocy biernej
 • Symetryzacja obciążeń trójfazowych
 • Odciążenie przewodu neutralnego
 • Kompensacja wyższych harmonicznych prądu
 • Brak zjawisk rezonansowych

KLEENTEK typ ELC: są to urządzenia produkcji japońskiej firmy KLEENTEK do oczyszczania olejów przemysłowych (np. hydraulicznych, sprężarkowych, turbinowych, lotniczych, elektroizolacyjnych, itp.), w których zastosowano technologię elektrostatycznego usuwania zanieczyszczeń. Dzięki ich zastosowaniu można wielokrotnie przedłużyć przydatność olejów do eksploatacji, a nawet całkowicie wyeliminować konieczność wymiany oleju.

Czym zastosowania KLEENTEK różni się od innych sposobów oczyszczania olejów?

Przy pomocy konwencjonalnych sposobów (filtracji mechanicznej, odwirowywania, absorpcji magnetycznej) można w praktyce usunąć tylko cząsteczki zanieczyszczeń określonej wielkości. Filtrów nie można stosować dla niektórych wielkości zanieczyszczeń; odwirowywanie jest efektywne tylko dla cząsteczek o masie właściwej wyższej niż sam olej. Urządzenia KLEENTEK usuwają z oleju wszystkie cząsteczki zanieczyszczeń nawet o wielkości submikrometrycznej, które nie mogą być wyeliminowane za pomocą innych metod i których wielkość wynosi poniżej 1 µm.  Co szczególnie ważne zastosowana w urządzeniach KLEENTEK technologia elektrostatycznego oczyszczania usuwa z olejów produkty ich degradacji, co nie jest osiągalne w żaden inny sposób. W urządzeniach KLEENTEK zastosowano również technologię dehydracji (usuwania wody) olejów, tak więc efektem ich zastosowania jest usunięcie z olejów wszelkich zanieczyszczeń bez względu na rodzaj i wielkość.

Czy oczyszczanie elektrostatyczne ma wpływ na dodatki uszlachetniające?

Nie ma ! Usuwane są tylko cząsteczki nie rozpuszczone w oleju (cząsteczki zanieczyszczeń, produkty starzenia oleju i woda).

Technologia ELC –  zgodnie z prawem Coulomba.

Olej przepływa między dużą ilością par elektrod z różnicą potencjałów ok 10 kV. Pomiędzy elektrody są zainstalowane odpowiednio ukształtowane wkładki – kolektory, na których,
w konsekwencji oddziaływania sił elektrostatycznych, osadzają się cząsteczki zanieczyszczeń. Kolektory są materiałem eksploatacyjnym i można je łatwo wymieniać. Okres eksploatacji jest o wiele dłuższy niż w wypadku nawet bardzo efektywnych filtrów. Ich pojemność (absorpcyjność) jest bardzo duża, określona jest w kilogramach.

Podsumowanie.

Olej elektroizolacyjny oczyszczony metodą elektrostatyczną odzyskuje wszelkie walory eksploatacyjne i nie wymaga wymiany na nowy. Usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, bez względu na wielkość i rodzaj, w tym również produkty starzenia się oleju i woda. Stałe stosowanie tej metody gwarantuje doprowadzenie po pewnym czasie do usunięcia zanieczyszczeń nie tylko z oleju, ale również tych, które dotychczas nagromadziły się
w uzwojeniu i izolacji transformatora. Efektem będzie znacząca poprawa parametrów izolacyjnych oleju, w tym wzrost napięcia przebicia i obniżenie zawartości wody. Oczyszczanie odbywa się poprzez podłączenie bocznikowe do transformatora, bez przerywania jego pracy. Urządzenie działa bezobsługowo 24/24.

Ekonomiczne uzasadnienie zastosowania urządzeń KLEENTEK typ ELC do oczyszczania olejów elektroizolacyjnych:

Poprawę parametrów olejów elektroizolacyjnych można uzyskać tylko poprzez usunięcie
z nich zanieczyszczeń powstałych w dotychczasowym okresie eksploatacji, na które składają się:

 1. Cząstki stałe różnego pochodzenia:
 2. zanieczyszczenia poprodukcyjne,
 3. zanieczyszczenia, które przeniknęły z otoczenia,
 4. cząstki przepalonego oleju powstałe na skutek mikrowyładowań.
 5. Produkty degradacji oleju powstałe skutek kontaktu z powietrzem (utlenianie), temperatury pracy oraz mikrowyładowań.
 6. Woda, która przedostaje się do oleju wraz z wilgocią z otoczenia.

Wszystkie w/w zanieczyszczenia powodują spadek sprawności transformatora.

Technologie oczyszczania oleju elektroizolacyjnego.

Doraźne o niewielkiej skuteczności:

 1. Filtracja mechaniczna – jej efektem jest usunięcie z oleju tylko zanieczyszczeń
  w postaci cząstek stałych o wielkości >5mm, których jest stosunkowo niewiele. 85% zanieczyszczeń w olejach stanowią cząstki o wielkości <5m Zastosowanie filtrów o porowatości <5mm powoduje zjawisko przyspieszonej degradacji oleju.
 2. Filtracja z zastosowaniem wirówki – z olejów zostanie usunięte tylko woda.

Kompleksowe:

 1. Wymiana oleju na nowy – samo zalanie transformatora nowym olejem spowoduje, że w pierwszych dniach po uruchomieniu do nowego oleju zostaną wypłukane osady z uzwojenia od razu znacząco pogarszając jego parametry eksploatacyjne. W związku z tym po usunięciu starego oleju należy przeprowadzić mechaniczne oczyszczenie uzwojenia z osadów oraz usunięcie wilgoci z izolacji poprzez tzw. wygrzanie.

Koszty:

–          utylizacja starego oleju,

–          zakup nowego oleju,

–          usuwanie osadów z uzwojenia,

–          usuwanie wilgoci z izolacji,

–          wyłączenie transformatora z eksploatacji na czas trwania w/w operacji,

–          transport transformatora do miejsca wykonywania serwisu.

Dla standardowego transformatora sieciowego, w którym jest ~ 10.000 l oleju elektroizolacyjnego koszt operacji wynosi około 200.000,- zł nie licząc kosztów związanych z wyłączeniem z ruchu, podłączenie transformatora zastępczego itp. Sam olej to koszt ~100.000,- zł.

 1. Elektrostatyczne oczyszczanie oleju poprzez bocznikowe podłączenie urządzenia oczyszczającego KLEENTEK typ ELC:

Koszty: praca urządzenia oczyszczającego nie wymagająca wyłączenia transformatora z eksploatacji.

Dla standardowego transformatora sieciowego, w którym jest ~ 10.000 l oleju elektroizolacyjnego koszt operacji wynosi maksymalnie 22.000,- zł (czas pracy urządzenie

Oferta

Elektrostatyczne oczyszczanie olejów izolacyjnych, smarowych i hydraulicznych